Page 5 - Растко бр. 11/2016
P. 5
растко

Љубав која преображава

Хаџи Стефан Гавровски, спасе грешнике, ради чега је и се�е ТЕМА БРОЈА
ученик V разреда дао на крсну жртву.

Свето Писмо Новог Завета нам У новозаветној љу�ави, Спаситељ
пружа другачију димензију не допушта релативност, нити љу-
Бога Оца кроз призму Њего- �ав ограничава. Љу�ав коју нам Он
вог Сина Господа Исуса Христа, ко- показује је у потпуности апсолутна.
јег је из љу�ави послао у свет, јер је Циљ љу�ави је да човека учини са-
писано да: „Бо� �ако завоље свије� вршеним, као што је Бог савршен,
�а је Сина своје�а Је�иноро�но�а �ао, јер нас Господ саветује: „Бу�и�е, �а-
�а сваки који вјерује у ње�а не �о�ине, кле, ви савршени као ш�о је савршен
не�о �а има живо� вјечни“ (Јн 3, 16). О�ац ваш не�ески“ (Мт 5, 48). Љу�ав
Оваплоћење Сина Божјег предста- је врлина, по којој се може познати
вља прекретницу у животу верују- да човек припада Богу. Антипод љу-
ћих људи. Старозаветни Бог који је �ави је мржња. Она је знак да човек
своју љу�ав кроз правду показивао не припада Богу, већ демону, јер је
и неретко преступе и погрешке ка- речено: „Нико не може �ва �ос�о�а-
жњавао, а то сведоче прародите- ра служи�и; јер или ће је�но�а мрзи-
љи Адам и Ева, грешни народ који
претрпе потоп, људи које је Исус �и, а �ру�о�а љу�и�и; или ће се је�-
Навин по�ио у Јерихону, пророци
лажног �ога Ваала које је по�ио но�а �ржа�и, а �ру�о�а �резира�и.
пророк Илија, у личности Богочо-
века Христа се показује као Бог љу- Не може�е Бо�у служи�и и мамону“
�ави и милосрђа. Два својства Бога (Мт 6, 24). То значи да хришћанство
Оца, правду и љу�ав не тре�а схва- не допушта компромис између мр-
тити као њихову супротност. Људи жње и љу�ави, компромис између
су �или ти з�ог којих је Бог своју до�ра и зла. Зато је потре�на подви-
суштину (љу�ав) показивао кроз жничка одлучност за служ�у Богу. А
поменуте осо�ине. Даљим радом љу�ити Христовом љу�ављу, значи
покушаћемо да нагласимо новоза- служити Богу �ез резерве. То значи
ветну љу�ав и могућност прео�ра- волети свим срцем и се�е ставити у
жења и покајања грешника који се служ�у за �лижње.
кају и којима Господ Исус Христос
опрашта, јер је Он дошао у свет да Нови Завет о�илује причама где
Господ сведочи Божанску врлину
– љу�ав, на коју нас непрестано по-
зива. Љу�ав је највећа хришћанска
врлина. У �еседи на гори, Христос
саветује: „Љу�и�е не�рија�еље сво-
је, �ла�осиљај�е оне који вас куну,

чини�е �о�ро онима који вас мрзе и

3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

 

 

 

 

www.000webhost.com